Choď na obsah Choď na menu
 

Text rozsahu hodnotenia

5. 11. 2013

 

____________________________________________________________________________

Číslo: 3631/2013-3.4/jm Bratislava 25. 03. 2013

Vybavuje: Mgr. Jana Miklasová


 


 

Rozsah hodnotenia

určený podľa §30 ods. 1,2,3 zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti

Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany

 

Navrhovateľ, VSK a.s., Novoveská cesta 17, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, predložil Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR) podľa § 20 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podnet pre činnosti „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany“.

Predmetom navrhovanej činnosti začatie ťažby andezitu v dobývacom priestore Bystričany (ďalej len „DP Bystričany“) na ploche o rozlohe 1,33 ha s plánovanou ročnou ťažbou cca 22 000 ton. DP Bystričany bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR v Bratislave č. 3346/IO-Be/Li zo dňa 21. 01. 1974. DP Bystričany sa nachádza v k.ú. obcí Bystričany a Kamenec pod Vtáčnikom. Výhradné ložisko Bystričany - Dolina bolo v minulosti otvorené a dobývané, v roku 1976 bolo dobývanie prerušené a od tej doby sa na jeho území banská činnosť nevykonávala. DP Bystričany je situovaný v hraniciach územia európskeho významu Vtáčnik SKUEV0273 a zároveň zasahuje do chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. V bezprostrednom susedstve sa nachádza národná prírodná rezervácia Veľká skala, lokalita Hrádok, ktorá je archeologickým náleziskom a zároveň je predmetná lokalita v schválenom územnom pláne obce Bystričany zaradená ako genofond. Pre navrhovanú činnosť bolo vydané podľa § 28 ods. 4 zákona č. 54382002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odborné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne podľa, ktorého existuje závažný predpoklad, že by navrhovaná činnosť mohla mať významný vplyv na územie európskeho významu ako aj na NPR Veľká skala a PP Končitá.

Navrhovaná činnosť je podľa zákona zaraditeľná do prílohy č. 8, kategória č. 1 Ťažobný priemysel, položka č. 11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku ale svojimi parametrami nespĺňa limity pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie.

MŽP SR vo svojom rozhodnutí č. 3631/2013-3.4/jm zo dňa 01. 02. 2013 vydanom podľa § 20 ods. 6 zákona rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona.

Dňa 14. 02. 2013 sa konalo na MŽP SR prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti za prítomnosti zástupcov navrhovateľa, dotknutej obce a urbárskeho pozemkového spoločenstva Bystričany, Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, Obvodného banského úradu v Prievidzi a Správy CHKO Ponitrie. V diskusii zástupcovia dotknutých orgánov prezentovali svoje stanovisko k navrhovanej činnosti. Zástupcovia správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie bližšie popísali lokalitu, ktorá predstavuje jadrové územie v rámci chráneného územia, je lokalizovaná v hlavnom hrebeni, je to hniezdisko a lovné teritórium pre niektoré druhy živočíchov. Na dotknutom území sa nachádzajú nelesné biotopy európskeho významu. Starosta obce Bystričany uviedol, že dotknuté územie je pre obyvateľov obce turisticky atraktívnym a obľúbeným miestom, navrhovanou činnosťou by bol obmedzený vstup do bystričianskej doliny, kadiaľ vedie turistický chodník na vrchol Vtáčnika. Je predpoklad, že navrhovaná činnosť by mala vplyv na organizovanú ako aj neorganizovanú turistiku v regióne. Individuálna turistka je využívaná bez obmedzenia, nie je počtom nijako regulovaná a ani nijako evidovaná. Obec Bystričany jeden krát ročne organizuje výstup na Vtáčnik. Výstupu sa zúčastňuje priemerne 120 turistov. Zástupca obce upozornil aj na spôsob prepravy vyťaženej suroviny, pričom momentálne vyťažené drevo z okolitých lesov sa prepravuje po lesných cestách a miestnych komunikáciách a preto žiada aby bolo vyhodnotený vplyv navrhovanej činnosti z hľadiska prašnosti a hluku na dotknuté územie, jeho okolie a najmä na zastavané územie. Navrhuje zvážiť aj alternatívny spôsob dopravy po železnici. Zástupca navrhovateľa sa pozastavil nad skutočnosťou, že územie európskeho významu Vtáčnik bolo vyhlásené a prekrýva už v tom čase vyhlásenom existujúcom dobývacom priestore. Vzhľadom na charakter záujmovej lokality v rámci diskusie vyplynula aj otázka ohľadne možnosti zrušenia dobývacieho priestoru, na čo reagovali zástupcovia obvodného banské úradu, ktorý pripustili, že taká to možnosť je legislatívne možná a v zákone sú presne definované kroky a podmienky ktoré sú pre takýto úkon potrebné a zároveň informovali aj o iných povolenia vydávaných podľa banského zákona. Zástupcovia navrhovateľa deklarovali záujem v správe o hodnotení opísať, zistiť a vyhodnotiť vplyvy na životné prostredie tak, aby bolo možné po vysporiadaní stretov záujmov požiadať o vydanie povolenia na vykonávanie banskej činnosti.

Prítomní boli ďalej oboznámení s ďalším postupom v procese posudzovania podľa zákona. Na základe uvedeného, MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom určuje podľa § 30 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

1. Varianty PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu - andezitu v dobývacom priestore Bystričany“, na životné prostredie sa určuje nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) a variant vypracovaný navrhovateľom.

V prípade, že sa pri vypracovávaní správy o hodnotení vyskytnú nové technologické alebo lokalitné varianty na základe nových poznatkov, limitov územia a iných zistení, je možné ich zahrnúť do správy o hodnotení s odôvodnením ich výberu.

2. Rozsah hodnotenia určených variantov

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.

2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa stanovuje časový harmonogram. Je potrebné uskutočniť faunistický prieskum minimálne počas dvoch vegetačných období.

2.1.3. Navrhovateľ doručí MŽP SR kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 14 ks kompletných vyhotovení správy o hodnotení, 4 ks všeobecne zrozumiteľných záverečných zhrnutí a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

2.2. Špecifické podmienky

Po prerokovaní rozsahu hodnotenia vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:

2.2.1. Podrobne zmapovať existujúce biotopy v dotknutom území a vyhodnotiť vplyv plánovanej ťažby na vymapované biotopy,

2.2.2. realizovať podrobný floristický a fytocenologický prieskum minimálne počas dvoch vegetačných období,

2.2.3. vypracovať podrobný faunistický prieskum dotknutej oblasti trvajúci 2 roky pred zahajením ťažby a 2 roky po zahajení ťažby

2.2.4. vyčísliť spoločenskú hodnotu priamo zničených a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a biotopov,

2.2.5. vypracovať hlukovú štúdiu,

2.2.6. vypracovať rozptylovú štúdiu,

2.2.7. vyhodnotiť vplyv hluku na faunu územia s podrobným zameraním na hniezdne druhy počas prvých 2 rokov ťažby,

2.2.8. vyhodnotiť vplyv prašnosti na existujúce biotopy a druhy v okolí DP Bystričany a po celej trase odvozu zeminy (v rámci hraníc CHKO a UEV Vtáčnik),

2.2.9. vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na terajšie a prípadne budúce aktivity turistického ruchu v dotknutej časti územia, najmä na pešiu organizovanú a neorganizovanú turistiku z pohľadu obmedzenia vstupu do Bystričianskej doliny, ktorá vedie k turistickým chodníkom na vrchol Vtáčnika.

2.2.10. vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti zastavané územie, na cestu prvej triedy č. I/64, prípadne na najbližšie nakladacie miesto ŽSR,

2.2.11. vyhodnotiť záber lesných pozemkov v rámci DP Bystričany ako aj mimo plochu vlastného dobývania, najmä v rámci transportnej trasy medzi miestom dobývania a napojením na miestnu, resp. štátnu komunikáciu.

2.2.12. podrobnejšie vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacími regulatívmi na úrovni regiónu, resp. obce,

2.2.13. vyhodnotiť kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti s činnosťami, ktoré sa už v území realizujú alebo sú v zmysle platnej územno-planovacej dokumentácie v pláne,

2.2.14. vyhodnotiť spoločenskú opodstatnenosť navrhovanej ťažby nevyhradeného nerastu stavebného kameňa andezitu v kontexte na využívanie okolitých ložísk nerastov a umiestňovanie ich produkcie v danom území,

2.2.15. vyhodnotiť vizuálny dopad realizácie ťažby na charakteristický vzhľad krajiny (krajinný ráz a krajinný obraz),

2.2.16. vyhodnotiť možnosť ovplyvnenia existujúcich vodárenských zdrojov navrhovanou činnosťou v záujmovom území,

2.2.17. zohľadniť všetky ďalšie relevantné pripomienky a požiadavky, ktoré sa pri vypracovávaní správy o hodnotení vyskytnú.

3. Upozornenie

Podľa § 30 ods. 4 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutými obcami bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia. Rozsah hodnotenia bude prístupný aj na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Podľa § 30 ods. 5 môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od zverejnenia podľa odseku 4 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.


 


 


 

RNDr. Gabriel Nižňanský

riaditeľ odboru

Príloha: Prezenčná listina

Rozdeľovník:

 

Doručuje sa

1. VSK a.s., Novoveská cesta 17, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

2. Obecný úrad Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

3. Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

 

Na vedomie

4. Úrad trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

5. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

6. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a krajiny, TU

9. Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova ulica 3, 949 01 Nitra

10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

11. Obvodný úrad Prievidza, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 73 Prievidza

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 73 Prievidza

13. Obvodný lesný úrad, Mariánska 6, 971 18 Prievidza

14. Obvodný banský úrad, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza

15. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

16. Urbárske pozemkové spoločenstvo, ul. Komenského 138, 972 45 Bystričany